TIDLIGERE AKTIVITETER

En række tidligere projekter i regi af It-vest fremhæves her i alfabetisk rækkefølge:

Faglige udredningsprojekter
Flexnet
Forskernetværk
it-summeruniversity.dk
Learningnet
Mentornetværk
Projektzone
Studiemetro
Studievalgsundersøgelse

Faglige udredningsprojekter

I 2004 stod It-vest i spidsen for en række udredningsprojekter, som skulle skabe et samlet overblik over, hvad der foregik af forskning inden for udvalgte områder på universiteterne i It-vest samarbejdet. Målet med udredningsprojekterne var at afdække, hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt og muligt at sætte ind med forskningsprojekter i et tværgående samarbejde. Udredningsaktiviteterne var koncentreret om følgende områder:

Interaktionsdesign og spil
Projektet har bidraget til etableringen af Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning (DADIU). 
Læs mere om DADIU på www.dadiu.dk.
Læs mere om Interaktionsdesign og spil (pdf-fil).

Undervisning i programmering
Læs en præsentation af projektet om programmeringsundervisning (pdf-fil).
Projektet har resulteret i bogen Reflections on The Teaching of Programming og oprettelsen af netværket The Scandinavian Pedagogy of Programming Network. To medarbejdere fra It-vest har taget ph.d.-grad i programmeringsundervisning.

It-ledelse og it-processer i virksomheder
Læs mere om it-ledelse og it-processer i virksomheder (pdf-fil).

Flexnet

Flexnet-projektet blev i november 2001 igangsat af institutionerne i It-vest og forløb frem til 2004. Formålet med udviklingsprojektet var at udvikle og realisere fleksibel, netstøttet fjernundervisning af høj kvalitet samt at gøre efter- og videreuddannelse tilgængelig for en større målgruppe.

Projektet havde som hovedformål:

 • At udvikle fleksible uddannelser, der bestod af moduler af høj kvalitet.

  • Kriterier for fleksibilitet var bl.a.:
   Minimal face to face undervisning
   Velafgrænsede og velbeskrevne moduler
   Teknologiunderstøttelse af arbejds- og læreprocesser.

  • Kriterier for kvalitet var bl.a.:
   Pædagogisk begrundede teknologivalg
   Bevidsthed om konsekvenserne ved fleksibiliteten
   Systematisk evaluering og justering

 • At opbygge et praksisfællesskab om udvikling og afholdelse af fleksible uddannelser.

Grupper af forskere og undervisere bag nogle af It-vests eksisterende uddannelser var en del af projektet for at bidrage til udviklingen af høj-kvalitets fjernundervisning i Danmark.

I projektet blev der først og fremmest skabt en række gode netbaserede efter- og videreuddannelsestilbud inden for it-området.

Viden og erfaringer fra projektet blev samlet online på websiden www.learningnet.dk (nu lukket) og offline i bogen ’Fleksibel læring og undervisning’.

Universiteterne i It-vest samarbejdet har anvendt erfaringer og resultater fra projektet i undervisningen blandt andet på masteruddannelsen i it.

Forskernetværk

It-vest har ydet støtte til forskernetværk på tværs af fag og institutioner. Støtte er f.eks. blevet ydet til rejser, netværksmøder, ansøgninger, konferencer og international inspiration.

En del af de forskernetværk, der har modtaget støtte fra It-vest, har oprettet websider om deres aktiviteter f.eks. Forskernetværk i it-etik

it-summeruniversity.dk

Med It-vest som koordinator har Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet fra 2011 til 2015 samlet deres udbud af it-sommeruniversitets-kurser under den fælles portal it-summeruniversity.dk.

Kurserne kan øge universitetsstuderendes it-kompetencer generelt og evt. inspirere til yderligere uddannelse inden for it.

Det enkelte universitet udvikler og gennemfører egne kurser, mens det fælles it-summeruniversity-initiativ bidrager med at inspirere til aktivitet på området og fælles markedsføring.

LEARNINGNET

It-vest støtter initiativer, der fremmer udnyttelsen af it-mediet som et pædagogisk og praktisk element i undervisningen.

I perioden 2002-2004 støttede It-vest et udviklingsprojekt, hvor en række forskere og undervisere arbejdede sammen og hver for sig om at skabe og udbrede fleksibel netstøttet undervisning.

Viden og erfaringer fra projektet blev samlet online på websiden www.learningnet.dk (nu lukket) og offline i bogen ’Fleksibel læring og undervisning’.

Universiteterne i It-vest samarbejdet har anvendt erfaringer og resultater fra projektet i undervisningen blandt andet på masteruddannelsen i it.

Mentornetværk

It-vest har støttet og koordineret etablering af et netværk for kvindelige it-forskere på de danske universiteter. Netværket er for forskere på alle niveauer – fra ph.d.-studerende til professorer.

Kønsfordelingen på it-institutterne har ikke ændret sig meget de sidste 25 år: Der er for få kvindelige studerende og undervisere/forskere. Mentornetværket skal støtte de kvindelige it-forskeres netværk og bidrage til at fastholde dem i en akademisk karriere.

I netværket er der mulighed for at skabe relation mellem en erfaren mentor og en mindre erfaren mentee. Denne relation skal via dialog skabe inspiration, og viden og erfaringer skal deles. Det er også muligt at etablere en mentorgruppe som et forum, hvor viden og erfaringer udveksles.

Netværket blev etableret i marts 2010 på initiativ af Gitte Møldrup, direktør ved It-vest, og Susanne Bødker, professor på Datalogisk Institut ved Aarhus Universitet.

Projektzone

It-vest har støttet oprettelsen af projektzone.dk, som formidler praktikophold og projektsamarbejde mellem virksomheder og studerende ved Aarhus Universitet.

Studiemetro

Studiemetro er en webressource, som er målrettet studerende på videregående uddannelser. Den er skabt i samarbejde mellem It-vest og Aarhus Universitet. 

Studiemetroen indeholder information og materiale om:

 • at skrive universitetsopgaver
 • at studere
 • krav til universitetsopgaver
 • informationskompetencer

Læs mere om Studiemetro på www.studiemetro.au.dk

Studievalgsundersøgelse

I 2004 gennemførte It-vest en omfattende undersøgelse af bachelorers valg af kandidatuddannelser. Formålet var at opnå en bredere og mere kvalificeret viden om de studerendes baggrund og motiv for valg af kandidatuddannelse generelt og cand.it.-uddannelser specifikt.

Undersøgelsen viste bl.a., at de studerende efterlyser information og vejledning på tværs af fag, og at det primært er ønsket om nye kompetencer og nye jobmuligheder, der får bachelorer til at skifte til et andet fag, når de vælger kandidatuddannelse.

Undersøgelsen har således bekræftet, at der er behov for, at It-vest og uddannelsesinstitutionerne fortsat styrker vejledning og information om kandidatuddannelserne, så de studerende kan træffe deres valg af uddannelse på et oplyst og kvalificeret grundlag.

Læs rapporten fra studievalgsundersøgelsen (pdf-fil).