Efter- og videreuddannelse

It-vest har som én af sine kerneopgaver at udbyde fleksibel efteruddannelse, der adresserer arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling inden for it og digitalisering.

Aktuelt udbydes tre masteruddannelser i regi af It-vest - alle i et samarbejde mellem en række universiteter.

Desuden har It-vest opmærksomhed på, at der er behov for at afprøve andre former for efteruddannelse. I It-vests aktuelle strategi er der derfor fokus på et øget samarbejde med aftagere om relevant udbud og et øget samarbejde om udbud - i Vestdanmark og nationalt.

Følg links til de tre masteruddannelser herunder eller læs mere nedenfor.

Alle tre uddannelser giver mulighed for at vælge fag efter behov og interesse eller at tage en hel masteruddannelse.

Uddannelserne er tilrettelagt efter, at deltagerne passer et fuldtidsjob ved siden af studierne.

Der er deltagerbetaling på uddannelserne.

Master i it

Masteruddannelsen i it er et tilbud til it-professionelle om fleksibel, erhvervsrettet efteruddannelse på højt akademisk niveau.

Med mellem 250 og 300 studerende om året er masteruddannelsen i it i top 5 blandt masteruddannelser i Danmark målt på årsaktivitet. Uddannelsen blev i 2020 hædret med Informatics Europe's pris Best Practices in Education.

Masteruddannelsen i it henvender sig til medarbejdere i både offentlige og private virksomheder, der arbejder med

 • softwareudvikling
 • ledelse af it
 • forretningsudvikling med it
 • produkt- og serviceudvikling med it

og har lyst til ny viden og kompetencer til brug i deres daglige arbejde og professionelle karriere.

Masteruddannelsen i it er udviklet og gennemføres af universiteterne i It-vest-samarbejdet. De tre universiteter, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, bidrager hver især med deres spidskompetencer inden for it, mens It-vest står som koordinator for uddannelsen.

Uddannelsen tilbyder fag inden for to linjer:

 • Softwarekonstruktion
 • Organisation

samt to specialiseringer

 • It-sikkerhed
 • Informationssikkerhed

Master i ikt og læring

Masteruddannelsen i ikt og læring er efter-/videreuddannelse for personer, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i læreprocesser i både uddannelsessektoren og erhvervslivet.

Uddannelsen sigter imod at uddanne:

 • undervisere, der kan integrere ikt i læreprocesser
 • planlæggere, der kan tilrettelægge implementering af ikt i uddannelser
 • uddannelsesansvarlige, der kan udnytte ikt i forbindelse med medarbejderudvikling i organisationer og virksomheder
 • softwareudviklere og designere, der kan integrere læringsaspektet i forbindelse med design og udvikling af ikt-produkter og læringsomgivelser.

Der bliver på uddannelsen arbejdet teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi og design.

Uddannelsens fire kerneområder er:

 • Ikt-baserede læreprocesser
 • Ikt og interaktionsdesign
 • Ikt og læring i organisationer
 • Ikt og didaktisk design

Hertil kommer en række valgmoduler samt projektmoduler.

Det er muligt at deltage som både deltids-, fuldtids- og enkeltmodulstuderende.

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet og It-vest.

Master i informatikundervisning

Masteruddannelsen i informatikundervisning henvender sig specifikt til gymnasielærere, der ønsker at opnå undervisningskompetence i faget informatik, men uddannelsen kan også være relevant for undervisere fra andre uddannelsesinstitutioner, for eksempel professionshøjskoler.

Uddannelsen er bygget op om det obligatoriske kernestof, der indgår i de faglige mindstekrav for undervisning i informatik på gymnasieniveau.

De obligatoriske kurser omfatter i alt 60 ECTS (svarende til et års fuldtidsuddannelse). Uddannelsen er tilrettelagt fleksibelt, så deltagerne kan gennemføre 10-15 ECTS pr. semester.

Det er muligt at vælge enkelte moduler på 5-10 ECTS fra uddannelsen, hvis ikke man ønsker at sammensætte fag til en hel master i informatikundervisning.

Masteruddannelsen i informatikundervisning udbydes af Aarhus Universitet i et nationalt samarbejde mellem seks danske universiteter: IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Undervisningen gennemføres som blended learning i en kombination af enkelte hele fremmødedage, virtuelle aftenmøder og rene e-læringsaktiviteter. Undervisningen er tilrettelagt ud fra forventningen om, at deltagerne har job som gymnasielærere ved siden af uddannelsen.


Denne side er senest redigeret 26. maj 2023