Diversitet

Gennem projektet ”Diversitet gennem en inkluderende kultur - på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser” satte It-vest og de tre vestdanske universiteter gennem 3½ år fra 2018 til 2022 fokus på, at en bred repræsentation af unge skal vælge og gennemføre en teknisk-naturvidenskabelig it-uddannelse på universitetsniveau.

I projektet blev der indsamlet og delt erfaringer og viden om bl.a. inkluderende kommunikation og kultur, bias-awareness, neurodiversitet og persontyper, og der blev udviklet og afprøvet tiltag i forhold til både rekruttering og onboarding.

Informationer, erfaringer, kilder m.v. fra projektet kan findes under vores tema om Diversitet.

Efter- og videreuddannelse for datamatikere

I 2003 satte It-vest fokus på datamatikeres muligheder for efter- og videreuddannelse. Der var på det tidspunkt ikke nogen direkte overbygning til datamatikeruddannelsen. Samtidig var arbejdsløsheden for datamatikere høj, hvilket var med til at gøre fortsat uddannelse attraktivt.

Projektet omfattede:

 • Omlægning af diplomuddannelsen i softwarekonstruktion på Aarhus Universitet fra enkeltfag til hel uddannelse.
 • Samarbejde mellem universiteterne om udbud af master- og diplomuddannelser i softwarekonstruktion.
 • Undersøgelse af meritmuligheder for datamatikere til andet end naturvidenskabelige uddannelser.
 • Udarbejdelse af pjece – trykt og online – med overblik over efter- og videreuddannelsesmuligheder for datamatikere. Materialet omfattede både fuldtids- og deltidsuddannelse, både naturvidenskabelige og merkantile uddannelser og information om datamatikeres muligheder for merit til den enkelte uddannelse.

E-leadership skills

It-vest deltog i 2013-14 i to EU-projekter om e-leadership skills.

Projekterne, der var igangsat af EU-kommissionen, handlede om at analysere udbud og efterspørgsel inden for digitale kompetencer og komme med forslag til at afhjælpe mangel på sådanne kompetencer. Samt at udvikle og udbrede EU-retningslinjer og kvalitetsmærker for e-leadership, der kombinerer kompetencer inden for it med forretnings- og organisationsforståelse.

It-vests udbytte knyttede sig især til masteruddannelsen i it. Men It-vest bidrog også med udbredelse af viden om det nationale Future People-samarbejde mellem de danske universiteters it-institutter og om det gymnasiale forsøgsfag Informationsteknologi, der blev udvalgt som et eksempel på ’best practise’ i EU.

Projektets resultater blev præsenteret ved 10 events rundt omkring i EU. It-vest var – i samarbejde med it-forum – vært for den danske konference, der blev holdt i Aarhus under overskriften E-leadership Skills for Innovation and Competitiveness.

Faglige udredningsprojekter

I 2004 stod It-vest i spidsen for en række udredningsprojekter, som skulle skabe et samlet overblik over forskning inden for udvalgte områder på universiteterne i It-vest samarbejdet. Målet med udredningsprojekterne var at afdække, hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt og muligt at sætte ind med forskningsprojekter i et tværgående samarbejde. Udredningsaktiviteterne var koncentreret om følgende områder:

 • Interaktionsdesign og spil
  Projektet har bidraget til etableringen af Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning (DADIU). 
  Læs mere om DADIU på www.dadiu.dk
   
 • Undervisning i programmering
  Projektet har resulteret i bogen Reflections on The Teaching of Programming og oprettelsen af netværket The Scandinavian Pedagogy of Programming Network. To medarbejdere fra It-vest har taget ph.d.-grad i programmeringsundervisning.
   
 • It-ledelse og it-processer i virksomheder
  Projektet havde fokus på it-ledelse generelt og på styring af it-anvendelse i danske virksomheder.

Flexnet

Flexnet-projektet blev igangsat af universiteterne i It-vest samarbejdet og forløb fra 2001 til 2004. Formålet med udviklingsprojektet var at udvikle og realisere fleksibel, netstøttet fjernundervisning af høj kvalitet samt at gøre efter- og videreuddannelse tilgængelig for en større målgruppe.

Viden og erfaringer fra projektet blev samlet online på websiden www.learningnet.dk (nu lukket) og offline i bogen Fleksibel læring og undervisning.

Universiteterne i It-vest samarbejdet har anvendt erfaringer og resultater fra projektet i undervisningen blandt andet på masteruddannelsen i it.

Forskernetværk

It-vest har ydet støtte til forskernetværk på tværs af fag og institutioner. Støtte er f.eks. blevet ydet til rejser, netværksmøder, ansøgninger, konferencer og international inspiration.

It i gymnasiet

It-vest og en række samarbejdspartnere tog i 2011 initiativ til projektet It i gymnasiet for at støtte de gymnasier, der valgte at udbyde det nye forsøgsfag Informationsteknologi.

Initiativet omfattede blandt andet

 • udvikling af undervisningsmaterialer, der blev stillet frit til rådighed på iftek.dk,
 • udvikling og gennemførelse af kurser for undervisere på det nye fag,
 • gennemførelse af konference om, hvordan faget kan være med til at udvikle danske unge til digitale borgere.

Samarbejdspartnerne var især Center for Scienceuddannelse ved Aarhus Universitet og It-lærerforeningen.
Gymnasierektorernes foreninger, it-erhvervet og universiteterne bakkede op om initiativet, og Region Midtjylland gav støtte til et udviklingsprojekt under initiativet.

Forsøgsfaget er i dag permanentgjort under navnet Informatik.

It-summeruniversity.dk

Med It-vest som koordinator har Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet fra 2011 til 2015 samlet deres udbud af it-sommeruniversitets-kurser under den fælles portal it-summeruniversity.dk (nu lukket).

It-sommerkurserne kan øge universitetsstuderendes it-kompetencer generelt og evt. inspirere til yderligere uddannelse inden for it. Det fælles it-summeruniversity-initiativ bidrog med inspiration til aktivitet på området og fælles markedsføring.

Mentornetværk

It-vest har støttet og koordineret etablering af et netværk for kvindelige it-forskere på de danske universiteter. Netværket var åbent for forskere på alle niveauer – fra ph.d.-studerende til professorer.

Kønsfordelingen på it-institutterne er skæv, og formålet med aktiviteten var at styrke de kvindelige it-forskeres netværk og bidrage til at fastholde dem i en akademisk karriere.

Netværket blev etableret i marts 2010 på initiativ af Gitte Møldrup, daværende direktør ved It-vest, og Susanne Bødker, professor på Datalogisk Institut ved Aarhus Universitet.

Projektzone.dk

It-vest støttede oprettelsen af projektzone.dk.

Portalen skulle formidle praktikophold og projektsamarbejde mellem virksomheder og studerende ved Aarhus Universitet og blev senere integreret i AU’s job- og projektbank.

Studiemetro

Studiemetro blev skabt i et samarbejde mellem It-vest og Aarhus Universitet som en webbaseret ressource målrettet studerende på videregående uddannelser. Her kunne studerende hente information og materiale om:

 • at skrive universitetsopgaver
 • at studere
 • krav til universitetsopgaver
 • akademisk litteratursøgning

Studiemetroen lever i dag videre under navnet AU Studypedia.


Denne side er senest redigeret 4. oktober 2020.