Diversitet

Gennem projektet ”Diversitet gennem en inkluderende kultur - på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser” har It-vest og de tre vestdanske universiteter gennem 3½ år fra 2018 til 2022 sat fokus på, at en bred repræsentation af unge skal vælge og gennemføre en teknisk-naturvidenskabelig it-uddannelse på universitetsniveau.

Herunder vil vi dele informationer, erfaringer, kilder m.v. fra projektet.

Baggrund

Digitale teknologier påvirker livet for alle mennesker. Derfor bør de mennesker, der designer og konstruerer digitale teknologier, afspejle hele befolkningen, og derfor bør it-uddannelserne rekruttere alle typer af unge og understøtte deres læring.

Især de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser har gennem tiden haft svært ved at tiltrække og fastholde en bred repræsentation af studerende. Det er baggrunden for, at It-vest i samarbejde med de vestdanske universiteter i 2018 igangsatte projektet ”Diversitet gennem en inkluderende kultur”.

I alt syv institutter fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet har deltaget i projektet.

Via projektet er der indsamlet og delt erfaringer og viden om:

 • Inkluderende kommunikation
 • Inkluderende kultur

Der er bl.a. arbejdet med bias-awareness, neurodiversitet og persontyper.

Fra køn til diversitet

På de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser er der en tydelig kønsskævhed i sammensætningen af studerende, og dette har derfor været fokus for arbejdet igennem en årrække.

Men mange universiteter i Danmark og internationalt ændrer i disse år fokus fra køn til diversitet og inklusion (DI) i deres arbejde med rekruttering, onboarding og fastholdelse af både forskere og studerende. Politiske organer på danske universiteter ændrer navne, så ligestilling får en mindre rolle, og diversitet/mangfoldighed får en større rolle.

Også brancheforeningen IT-Branchen har fået fokus på diversitet. Det skrev direktør Natasha Friis Saxberg om i en artikel i Finans med overskriften Diversitet er menneskets sidste chance for at overleve (Finans, 20.07.2020). Her pointerede hun blandt andet:

”Selvom man i ledelsen aktivt hyrer kvinder, ender man ofte med at få flere kvinder ind i herreklubben, som blot ligner herreklubben, hvorved intet er vundet”.

Ifølge ligestillingsloven i Danmark kan der gives tilladelse til forskelsbehandling (§3 og 3a), når det sker netop for at udligne forskelle mellem køn! Men virker det?

I disse år ses en strømning inden for kønsforskningen, der peger på, at velmenende tiltag gennem årene har haft en tendens til ”fixing the women” og nu går i retning af at "fixe" organisationerne.

Konsulenthuset Mangfold arbejder med at ændre fokus fra en kønnet til en normkritisk tilgang. I dette indlæg fra konferencen "Fremtiden er digital - Hvordan får vi pigerne med til at skabe den?" beskriver de hvordan. I stedet for at finde løsninger ved at fokusere på forskellen på kønnene, skal normerne kortlægges. Hvilken kultur og struktur har skabt udfordringerne?

Bias-awareness er derfor interessant. Mennesket inddeler og systematiserer verden for at kunne navigere i den:

"Unconscious bias refers to a bias that we are unaware of, and which happens outside of our control. It is a bias that happens automatically and is triggered by our brain making quick judgments and assessments of people and situations, influenced by our background, cultural environment and personal experiences."

(Unconscious bias and higher education, Equality Challenge Unit, 2013)

Inspiration fra verden og Danmark

USA

I USA har Carnegie Mellon University (CMU) og Harvey Mudd College (HMC) haft gode resultater med at skabe en bedre kønsbalance, men også en større diversitet generelt på alle deres it-uddannelser.

 • CMU’s erfaringer er velbeskrevet i bogen: ”Kicking Butt In Computer Science”, der er tilbageblik på 20 års indsats. Skal du prioritere én bog, skal det være den!
 • HMC’s erfaringer med at opdele holdene efter programmerings-kompetencer er inspirerende; indsatserne er for alle, men særligt kvindelige studerende har gavn af dem.

CMU arbejder nu under sloganet ”Computer Science for All”; de kvindelige studerende begyndte at give udtryk for, at de ikke ønsker at være ”a female computer scientist”, men ”just a computer scientist”.

Lignende tendenser sås på danske universiteter. Vi mødte eksempelvis mandlige studerende, der påpegede, at det er diskrimination, når de grundet deres køn ikke har adgang til de tilbud, de kvindelige studerende får.

Kønsopdelte indsatser ser ud til at grave grøfter frem for at bygge broer.

Europa

Europæiske universiteter, der har succes med at skabe større kønsbalance, har en handleplan, der minder om CMU’s:

 • problemstillingen er indskrevet i ledelsens strategi,
 • fokus er startet med køn,
 • indsatser ændres over tid til at være for alle, der har behov.

Vi har kun registreret, at Norge holder fast i rene kønsopdelte tiltag.

Rådene til os fra Universität Bamberg– vinderen af Minervaprisen-2018 – og CMU er: 

 • styrk og muliggør netværk for kvindelige studerende/ansatte,
 • lav indsatser for dem, der har behov, men lyt til de kvindelige studerende og undervisere (på mandetunge uddannelser); de ved ofte, hvor skoen trykker.

I projektet har vi erfaret, at det er kvindernes rolle som minoritet, der giver dem en særlig indsigt i udfordringerne, som de kvantitative evalueringer med 85 % tilfredse ikke fanger. Ovenstående råd gælder derfor alle minoriteter.

Danmark

IT-Universitetet i København (ITU) har på baggrund af erfaringerne fra CMU lavet analyser og indsatser i en dansk kontekst. Antropolog Valeria Borsotti har beskrevet det i artiklen: Barriers to Gender Diversity in Software Development Education: Actionable Insights for a Danish Case Study.

Pointerne fra både CMU, HMC og ITU (og mange andre) peger på, at de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser i deres beskrivelser har fokus på teknik og karrieretitler og ofte mangler at besvare følgende spørgsmål fra kommende studerende:

 • Kan jeg finde ud af det?
 • Hvad er programmering?
 • Kan jeg gøre en forskel i verden med faget?
 • Passer jeg ind?

Ved at besvare disse fire spørgsmål i præsentationen af uddannelserne kan man umiddelbart ændre på kønsfordelingen af optaget på kort sigt, når man gør det bredt i alle outreach-aktiviteter, hjemmesider osv. Det er ikke nok at lave fire nye videoer; der er ikke noget quick fix.

De fire spørgsmål skal også indarbejdes i kulturen og undervisningen, så minoritetsstuderende ikke falder fra uddannelsen igen. Det har taget CMU 20 år at opnå en ligelig kønsfordeling og stor diversitet generelt, fordi det er indarbejdet i alle elementer af uddannelserne.

Det har vi gjort

Projektet ”Diversitet gennem en inkluderende kultur” startede i december 2018 og sluttede i juni 2022.

I perioden 2019-2022 har projektet omfattet bl.a.

 • Ansættelse af en fuldtids projektleder hos It-vest
 • Nedsættelse af projektgruppe med engageret videnskabeligt og teknisk-administrativt personale med tilknytning til de involverede institutter
 • Nedsættelse af styregruppe med repræsentanter for institutledelsen ved de involverede institutter
 • Desk research og analyser af forholdene lokalt inden for hvert af projektets tre temaer: rekruttering, onboarding og gennemførsel
 • Deltagelse og videndeling fra nationale og internationale konferencer
 • Netværksarrangementer med deling af erfaringer og viden internt og med eksterne deltagere
 • Løbende (ca. månedlig) sparring mellem projektleder og projektgruppemedlemmer
 • Halvårlig sparring med projektets styregruppemedlemmer
 • Gennemført spørgeskemaundersøgelse med 214 studerende
 • Gennemført fokusgruppe- og enkelte personinterviews med 48 studerende
 • Gennemført ekspertinterviews med interne og eksterne eksperter inden for forskellige hjørner af projektet
 • Igangsat lokale indsatser, der passer til de forskellige organisationer
 • Gennemført analyse af data om studenters søgning til og optag på de involverede uddannelser suppleret med fokusgruppeinterviews blandt gymnasielærere og -elever for at identificere mulige indsatser, der vil kunne udvide tragten af potentielle ansøgere til de tekniske og naturvidenskabelige it-uddannelser

Tema om diversitet

Sider under dette tema:

- Diversitet

Rekruttering

Onboarding

Indsatser

Linksamling

Materiale fra konference

Deltagere i diversitetsprojektet

Syddansk Universitet

 • Institut for Matematik og Datalogi
 • Mærsk McKinney Møller Instituttet

Aalborg Universitet

 • Institut for Datalogi
 • Institut for Elektroniske Systemer
 • Institut for Arkitektur og Medieteknologi

Aarhus Universitet

 • Institut for Datalogi
 • Institut for Elektro- og Computerteknologi

It-vest - samarbejdende universitet

Fremtiden er digital

I februar 2018 var It-vest sammen med Ligestillingsministeriet og Styrelsen for It og Læring ved Undervisningsministeriet arrangører af konferencen Fremtiden er digital.

Fokus her var at finde veje til at få flere kvinder til at vælge de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser.

Siden har vi fundet ud af, at diversitet er så meget mere end et kønsspørgsmål, men oplæggene og læringen fra konferencen har vi stadig glæde af, for mange af problemstillingerne og løsningerne i forhold til køn er generelle i forhold til diversitet.

Derfor deler vi her materialet fra konferencen Fremtiden er digital.


Denne side er senest redigeret 11. oktober 2022.