Strategi 2022-2026

It-vest er en organisation, i hvis regi der på de vestdanske universiteter udbydes it-uddannelser, der er baseret på nyeste viden og fagperspektiver, og som udvikler kompetencer, der er efterspurgte af private eller offentlige organisationer.

I It-vests strategi for 2022-2026 lægger styregruppen vægt på at prioritere uddannelsestilbud med stærke it-faglige kompetencer, som balanceres med etiske og demokratiske grundværdier i forhold til digital teknologi. It-vest vil understøtte it-specialistuddannelser på universiteterne og bidrage til, at uddannelse i det digitale inkluderes ambitiøst og kreativt i almen uddannelse (grundskole og ungdomsuddannelser) og i universitetsuddannelser generelt.

Samarbejde er et bærende princip for It-vests arbejde - først og fremmest mellem de vestdanske universiteter, men også med de øvrige universiteter og samfundet i det hele taget.

Seks fokusområder for It-vest

It-vests strategi har for perioden 2022-26 tre kerneopgaver, der hver består af to fokusområder:

 • Cand.it.-uddannelser på universiteterne
  • Udbud af attraktive og relevante cand.it.-uddannelser
  • Samspil mellem cand.it.-uddannelsesmiljøer og arbejdsmarkedet
 • Informatik i alle uddannelser
  • Informatik i almen uddannelse - som fag og i fag
  • Integration af informatik i universitetsuddannelser
 • Efter og videreuddannelse
  • Øget samarbejde med aftagere om relevant udbud
  • Øget samarbejde om udbud - i Vestdanmark og nationalt

Læs hele Strategi for It-vest 2022-26 herunder eller hent som pdf.

Strategi 2026

It-vests strategi for 2022-2026 præsenteres her i form af vision, mission og kerneopgaver.

Et fundamentalt aspekt af strategien er prioritering af samarbejde om it-uddannelser først og fremmest mellem de vestdanske universiteter, men også med de øvrige universiteter og samfundet i det hele taget.

I slutningen af dokumentet beskrives rammerne for implementering og opfølgning på strategien.

1. Vision

It-vest vil fortsat være en organisation, i hvis regi der på de vestdanske universiteter udbydes it-uddannelser, der er baseret på nyeste viden og fagperspektiver, og som udvikler kompetencer, der er efterspurgte af private eller offentlige organisationer.

It-vest vil prioritere uddannelsestilbud med stærke it-faglige kompetencer, som balanceres med etiske og demokratiske grundværdier i forhold til digital teknologi.

It-vest vil ud over it-specialistuddannelser på universiteter bidrage til, at uddannelse i det digitale inkluderes ambitiøst og kreativt i almen uddannelse (grundskole og ungdomsuddannelser) og i universitetsuddannelser generelt.

It-vest vil prioritere at bygge broer og bære idéer og viden på tværs både nationalt og internationalt til inspiration for fagmiljøer på universiteterne og for organisationer i samfundet.

2. Mission

It-vests vision udmøntes gennem tre kerneopgaver, som definerer It-vests mission:

 1. Cand.it.-uddannelser på universiteterne
 2. Informatik i alle uddannelser
 3. Efter- og videreuddannelse

Kerneopgaverne er baseret på et fundament af samarbejde særligt i forhold til kvalitet, relevans og ressourceudnyttelse. Hver kerneopgave består af to fokusområder, der tilsammen afspejler bredden i It-vests aktiviteter og udgør rammen for arbejdet med strategi for It-vest 2022-2026.

 1. Cand.it.-uddannelser på universiteterne
  • Udbud af attraktive og relevante cand.it.-uddannelser
  • Samspil mellem cand.it.-uddannelsesmiljøer og arbejdsmarkedet
 2. Informatik i alle uddannelser
  • Informatik i almen uddannelse - som fag og i fag
  • Integration af informatik i universitetsuddannelser
 3. Efter og videreuddannelse
  • Øget samarbejde med aftagere om relevant udbud
  • Øget samarbejde om udbud - i Vestdanmark og nationalt

3. Kerneopgaver

It-vest vil bygge videre på de gode resultater, der er nået på cand.it., master i it m.v., men rette et skarpere fokus på at uddanne attraktive dimittender med relevante kompetencer til det digitale arbejdsmarked.

I lyset af den generelle udvikling, hvor alle fag og professioner udvikles og innoveres med digitale teknologier, skal relevante it-uddannelser suppleres af en indsats, der har til formål at understøtte udbredelsen af informatik på alle uddannelsesniveauer. Med en sådan indsats kan It-vest være med til at skabe det stærkest mulige fundament for Danmarks digitale udvikling.

Kerneopgaverne løses i et samarbejde mellem de tre vestdanske universiteter, men der er behov for et øget samarbejde med arbejdsmarkedet og andre interessenter i forhold til at sikre, at de vestdanske universiteter kan levere en mangfoldighed af kompetente dimittender med relevante kompetencer, der matcher arbejdsmarkedets behov.

3.1 Cand.it.-uddannelser på universiteterne

I takt med at digitale kompetencer og computationelle metoder indarbejdes i alle universitetsuddannelser, ser It-vest et behov for, at især cand.it.-uddannelserne fremstår med skarpe og relevante it-faglige profiler, samt at kandidaterne er efterspurgte af arbejdsmarkedet.

Fokusområder:

 1. Udbud af attraktive og relevante cand.it.-uddannelser
 2. Samspil mellem cand.it.-uddannelsesmiljøer og arbejdsmarkedet

 

3.1.1 Udbud af attraktive og relevante cand.it.-uddannelser

Det væsentligste fokus er at sikre relevante uddannelser, hvis kandidater er efterspurgte på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt. Der skal være skarpt fokus på at opnå etcifret dimittendledighed inden for et år efter overgang til arbejdsmarkedet.

Et andet fokus er at tydeliggøre uddannelsernes profiler, så de fremstår distinkte, men samtidig som en attraktiv og overskuelig portefølje med tydelig relevans for arbejdsmarkedet og for samfundsudviklingen.

Mere generelt skal det undersøges, hvorledes It-vest kan være driver for It-vest-uddannelsers kvalitet, herunder identifikation af et særligt kvalitetsbegreb for cand.it.-uddannelser, samt implementering af dette i ledelse af uddannelserne.

 

3.1.2 Samspil mellem cand.it.-uddannelsesmiljøer og arbejdsmarkedet

Det væsentligste fokus er gensidigt at øge kendskab og interaktion mellem uddannelsesmiljøer og arbejdsmarkedet.

Netværk for cand.it.-uddannelser eller andre former for formelle relationer mellem uddannelser og udvalgte brancher er nogle af de muligheder, som bør afprøves.

3.2 Informatik i alle uddannelser

It-vest ønsker at fremme indsatser, der understøtter bred og dyb inklusion af informatik såvel i almen uddannelse som i universitetsuddannelser.

Der er et tostrenget behov for informatik i almen uddannelse med en tydelig vertikal sammenhæng og progression til de videregående uddannelser.

Universiteterne spiller en central rolle i den sammenhæng, idet universiteterne uddanner undervisere til gymnasieskolen og til professionshøjskolernes læreruddannelser, det vil sige øverst i forsyningskæden. Her skal universiteternes stærke faglige informatikekspertise bringes i anvendelse.

Universiteterne har generelt en rolle i forhold til at klæde kandidater på til et samfund med nye digitale muligheder og udfordringer inden for praktisk talt alle fagområder og professioner. Her er et stort og uforløst potentiale i forhold til fornyelse af discipliner.

Det aktuelle forsøgsfag i folkeskolen er benævnt teknologiforståelse; af hensyn til enkelhed benytter vi benævnelsen informatik for alle uddannelsesniveauer.

Fokusområder:

 1. Informatik i almen uddannelse – som fag og i fag
 2. Integration af informatik i universitetsuddannelser

 

3.2.1: Informatik i almen uddannelse – som fag og i fag

It-vest har allerede bidraget til etablering af en masteruddannelse i informatikundervisning som efter- og videreuddannelsestilbud til gymnasielærere, der ønsker undervisningskompetence i informatik.

Fremadrettet skal It-vest bidrage til universiteternes udvikling af nuværende og kommende gymnasielæreres brug af informatik i alle fag og til uddannelse og efteruddannelse af undervisere på professionshøjskolernes læreruddannelser. På læreruddannelserne vil der især være fokus på et forventet kommende undervisningsfag i informatik, men også på integration i andre fag.

 

3.2.2: Integration af informatik i universitetsuddannelser

It-vest bidrager med national og international inspiration og med nationale arrangementer til udvikling af hovedområdernes integration af digitale og computationelle metoder.

It-vest skal intensivere den nuværende indsats på det humanistiske og samfundsvidenskabelige område i forhold til at inspirere til brug af informatik og udbygge indsatsen til potentielt alle universitetsuddannelser. Specielt har det vist sig at have en positiv effekt at inspirere forskende undervisere til at integrere informatiske metoder i forskning.

3.3 Efter- og videreuddannelse

It-vest ønsker at kunne udbyde fleksibel efteruddannelse, der adresserer arbejdsmarkedets aktuelle behov for kompetenceudvikling inden for it og digitalisering.

Master i it er volumenmæssigt i top-3 blandt landets næsten 100 masteruddannelser, men efterspørgslen på formel efter- og videreuddannelse (EVU) er generelt vigende. Samtidig mangler arbejdsmarkedet indsigt i, hvad universiteterne udbyder, og et overblik over mulig efteruddannelse på it-området findes ikke.

Virksomhederne efterlyser tilsyneladende kortere kurser og kurser, der kan adressere akutte behov. Der er behov for at udvikle og afprøve andre former for efteruddannelse, hvor vi på den ene side fastholder det akademisk høje niveau, som er universiteternes varemærke, men også kan få flere studerende, så udbuddet er effektfuldt og rentabelt. Dette fordrer mere samarbejde blandt de vestdanske universiteter, men også med andre universiteter.

Fokusområder:

 1. Øget samarbejde med aftagere om relevant udbud
 2. Øget samarbejde om udbud – i Vestdanmark og nationalt

 

3.3.1: Øget samarbejde med aftagere om relevant udbud

It-vest skal i endnu højere grad arbejde for at udvikle fleksible og relevante udbud, der understøtter de væsentlige udviklingstendenser vedrørende digitalisering i samfundet.

Det skal afprøves, om målrettede tilbud til særlige sektorer og grupper kan være en supplerende tilgang, for eksempel forsvaret, finanssektoren og DJØF'er i det offentlige.

Specielt skal det afprøves, om der er grundlag for mindre udbud i form af kurser udbudt som indtægtsdækket virksomhed, der kan øge agilitet ift. specialiseret udbud af relevant efter- og videreuddannelse til it-arbejdsmarkedet.

 

3.3.2: Øget samarbejde om udbud – i Vestdanmark og nationalt

It-vest skal arbejde for at etablere dialog og samarbejde om universiteternes efter- og videreuddannelse inden for it-området – først og fremmest mellem de vestdanske universiteter, men også gerne nationalt.

En kortlægning af universiteternes efter- og videreuddannelse på it-området er et første skridt til at søge dialog om denne dagsorden.

En samlet formidling af universiteternes efter- og videreuddannelsesaktiviteter på it-området kan medvirke til at gøre udbuddene mere tilgængelige og attraktive for arbejdsmarkedet.

Endelig skal det afsøges, hvordan en højere grad af online efter- og videreuddannelse kan medvirke til at øge aktivitetsniveauet især for masteruddannelser.

4. Samarbejde som bærende princip og arbejdsform

4.1 Samarbejdende universiteter

I arbejdet med de tre kerneopgaver er samarbejde et nøgleord og bærende princip. It-vest vil dyrke samarbejdet i et kontinuum fra uformelle videndelingsmøder til formelt samarbejde om uddannelse og forskning.

It-vest vil arbejde for øget samarbejde internt på og mellem de vestdanske universiteter, men også med universiteterne i hovedstadsområdet.

 

4.2 Videnoverførsel og samarbejde med omverdenen

It-vest ønsker at styrke videnoverførsel og etablering af samarbejder mellem universiteter, erhvervsliv og andre interessenter om uddannelse på it-området.

Beskæftigelsestal og det behov for it-kompetencer i erhvervslivet, som kommer til udtryk gennem medierne, tyder på en vis diskrepans mellem universiteternes it-uddannelser og virksomhedernes efterspørgsel.

It-vest vil iværksætte en mere omfangsrig og fokuseret dialog mellem uddannelsesmiljøer og arbejdsmarkedet – især de mange SMV'er i Danmark – samt dialog med udvalgte interesseorganisationer for virksomheder og arbejdstagere for at eliminere diskrepansen.

Der er endvidere et fortsat behov for i samarbejde mellem landets universiteter at øge uddannelsessøgendes kendskab til og motivationen for universiteternes it-uddannelser.

Endelig er der behov for, at It-vest fortsat prioriterer videnopsamling og -deling via national og international dialog og udsyn.

It-vest vil i samarbejde med udvalgte interessenter arbejde for

 • Gensidigt at øge it-arbejdsmarkedets kendskab til og brug af it-uddannelser og kurser på universiteterne samt it-uddannelsesmiljøernes kendskab til det arbejdsmarked, hvortil dimittenderne (kan) afsættes.
 • Øge uddannelsessøgendes kendskab til og motivation for it-uddannelser.
 • Fastholde og styrke It-vests rolle som dialogpartner og inspirator først og fremmest for it-uddannelsesmiljøerne på de vestdanske universiteter, men også eksternt.

5. Implementering og opfølgning

Strategien løber over en femårig periode: 2022-2026. I forbindelse med udarbejdelsen af strategien er der udstukket kerneopgaver og fastlagt mål, som i vidt omfang ligger i forlængelse af Strategi for It-vest 2017-2021.

Strategien implementeres i tæt samarbejde mellem It-vest-sekretariatet og de tre It-vest-udvalg på de samarbejdende universiteter. Der vil årligt blive udarbejdet handleplaner for de enkelte universiteter og for samarbejdet. Hvert år i januar til marts vil sekretariatet og It-vest-udvalgene følge op på indsatser/aktiviteter for det forgangne år og derefter fastlægge indsatser/aktiviteter for det kommende år. Herigennem sikres det ressourcemæssige grundlag, den sekretariatsmæssige understøttelse og ikke mindst det lokale og faglige ejerskab til strategien og aktiviteterne.

Implementeringen og opfølgningen rummer derudover mulighed for, at It-vests styregruppe kan iværksætte nye indsatser og dermed håndtere eventuelle ændrede rammebetingelser og imødekomme uforudsete samfundsbehov.


Denne side er senest redigeret 2. februar 2022.