Nyheder om informatik og computational thinking

Informatik i alle uddannelser er en af tre kerneopgaver i It-vests strategi 2022-2026. Opgaven består af to fokusområder:

  • Informatik i almen uddannelse - som fag og i fag
  • Integration af informatik i universitetsuddannelser.

Det betyder, at It-vest er involveret i en lang række aktiviteter nationalt og internationalt vedrørende definition og udvikling af fagligheden.

Målet er at fremme mulighederne for at give elever, studerende og forskere kompetencer til at begå sig i en digital verden og drage nytte af de ekstra kognitive kræfter, som de computationelle metoder stiller til rådighed.

Herunder deler vi udvalgte nyheder og aktiviteter omkring informatik, som vi tænker, andre kan have glæde af.

 

Digital Curriculum Closing Conference på Aarhus Universitet

Den 3. oktober 2024 bliver konferencen Digital Curriculum Closing Conference afholdt på Aarhus Universitet. Konferencens fokus er digitaliseringens indflydelse på uddannelser, undervisning og forskning –  særligt i forhold til kompetencer hos undervisere og studerende samt indhold og metoder i uddannelser og forskningsprojekter.   

Konferencens tema tager afsæt i det tvær-institutionelle projekt Digital competence development in the digital age from the perspective of the curriculum, der involverer ni fakulteter på tværs af fem danske universiteter.

Nyt kursus for gymnasielærere om computermodeller og kreativ modellering i undervisningen

Et nyt kursus målrettet gymnasielærere i fysik, kemi, biologi, bioteknologi, naturgeografi, geovidenskab, astronomi, matematik og informatik skal hjælpe med at integrere brug af computermodeller i fagene. 

I løbet af fem måneder afholdes fire workshops, hvor de nye ideer introduceres, trænes og diskuteres. Derudover er der en arbejdsdag på deltagernes egen skole, hvor ideerne afprøves. Centralt i kurset er fokus på didaktikken og elevaktiviteter, som aktivt inddrager eleverne i den kreative proces med at bruge, ændre og eksperimentere med computermodeller.

Kurset udbydes af It-vest og Center for Computational Thinking & Design, Aarhus Universitet.

It-vests direktør modtager prestigefuld pris

It-vests direktør, Michael E. Caspersen, har ved årets ACM SIGCSE Technical Symposium modtaget ”2024 ACM SIGCSE Award for Outstanding Contribution to Computer Science Education”.

Prisen er en meget stor anerkendelse fra kolleger over hele verden af Michael E. Caspersens livslange dedikation til udvikling af programmeringsundervisning og hans nationale og internationale indflydelse på udvikling af curriculum for informatik på alle niveauer i uddannelsessystemet.

It-vests direktør og AU-forsker vinder prisen for årets digitale samfunds-impact

It-vests direktør Michael E. Caspersen har 6. december 2023, sammen med professor Ole Sejer Iversen fra Aarhus Universitet, modtaget prisen for årets digitale samfunds-impact.

Baggrunden for prisen er at hædre et initiativ, en organisation eller en virksomhed, som har gjort en særlig indsats for at give et bredt udsnit af befolkningen mulighed for at løfte sine digitale kompetencer. Bag den nye pris, der uddeles for første gang, står branchefællesskaberne DI Digital og Digital Dogme.
 

Åbning af Videnscenter for digital teknologiforståelse

4. december blev det nye nationale Videnscenter for digital teknologiforståelse officielt åbnet. Centret skal udforske, hvordan alle børn og unge kan få viden om digital teknologiforståelse, så de konstruktivt og kritisk kan deltage som demokratiske borgere i et digitaliseret samfund. Centret er dannet af et landsdækkende konsortium, der består af de seks professionshøjskoler samt Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Videnscentret har et antal arbejdspakker, hvor It-vest er inviteret med som en central aktør i arbejdspakken om progression mellem grundskole og gymnasium.

Aarhus Universitet har tidligere udgivet denne artikel om det nye centers opgaver: Nyt videnscenter skal sikre digital teknologiforståelse til alle børn og unge.
 

Digitale kompetencer til alle studerende

Ingen universitetsstuderende kommer uden om at lære digitale kompetencer, der har betydning for deres fagområde. Men hvad skal de lære, og hvordan forbereder underviserne sig på at gøre de kommende dimittender til ikke bare brugere af de nye teknologier, men også til at tænke de nye teknologier ind i udviklingen af deres fag. Det handler de nyeste episoder i It-vests podcastserie om.
 

Digital modenhed i EU’s befolkning

Det Europæiske Råd, der består af de 27 EU-landes stats- og regeringschefer, har 23. november 2023 adopteret de anbefalinger vedrørende digital uddannelse, som EU-kommissionen fremlagde i foråret. Målet er at gøre EU-landenes befolkning kompetente til den digitale tidsalder. En af rådets anbefalingerne er at inkludere høj-kvalitets informatikfaglighed i almen uddannelse helt fra starten (klare læringsmål, dedikeret tid og struktureret 'assessment'). En supplerende anbefaling er at sikre, at undervisningen varetages af veluddannede lærere med adgang til læringsressourcer af høj kvalitet.

Fremadrettet vil EU-Kommissionen udvikle anbefalinger til informatiklærere og deres undervisere samt støtte rekruttering, uddannelse og fastholdelse af veluddannede informatiklærere.

It-vests direktør, Michael E. Caspersen, var i en et-årig periode i 2022-23 særlig rådgiver inden for digital uddannelse for ledende næstformand i EU-kommissionen, Margrethe Vestager, der har haft ansvaret for at forberede anbefalingerne på området. Efter Det Europæiske Råds adoptering af anbefalingerne følger nu forhandlinger med de enkelte EU-lande om implementering af anbefalingerne.
 

Åben høring om teknologiforståelse i folkeskolen

Børne- og Undervisningsudvalget, Digitaliseringsudvalget og Den Nationale Alliance for Digital Teknologiforståelse havde 26. oktober inviteret til åben høring om digital teknologiforståelse i folkeskolen i Landstingssalen på Christiansborg.

Seks oplægsholdere, der repræsenterede både uddannelsesinstitutioner, undervisere, elever og politikere, talte om at integrere digital teknologiforståelse både som fag og i fag, og de fremmødte folketingsmedlemmer stillede spørgsmål. Høringen er optaget og kan ses via TV fra Folketinget.
 

Webinarer om generativ AI og uddannelse

Generativ AI kan få markant indflydelse på uddannelsesområdet. Dette vil blive udforsket og diskuteret på en række webinarer, som It-vest og syv særlige interessegrupper om informatikkens betydning for (andre) fag står bag. Det første webinar finder sted onsdag 4. oktober. Webinarerne er åbne for alle interesserede.

Se invitationerne og efterfølgende materialer fra webinarerne på It-vests hjemmeside.
 

Nyt AU-center skal udforske kunstig intelligens og sproggenerering

Kunstig intelligens og sproggenerering buldrer frem, og for at forstå og udforske muligheder og udfordringer i de nye teknologier har Aarhus Universitet etableret Center for Language Generation and AI (CLAI), der holdt åbningskonference 20. september 2023.

CLAI er et tværdisciplinært forskningscenter, der skal forbinde en teknisk forståelse af tekstgenerering med centrale spørgsmål om etik, tillid, konsekvenser for uddannelse og socialitet, betydning for kreativt arbejde og forståelse af sprog.
 

MASSHINE – computationel samfunds- og humanvidenskab

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet (SSH) på Aalborg Universitet sætter fokus på computationelle metoder gennem MASSHINE, der åbnede officielt 29. august 2023.

MASSHINE tilbyder bl.a. events og fagligt fællesskab på tværs af humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner for forskere, der arbejder med f.eks. maskinlæring, sprogteknologi eller billedgenkendelse og ønsker at udforske, hvordan f.eks. kunstig intelligens og tilgængelighed af nye typer data ændrer vilkårene inden for SSH’s fagområder.
 

Michael E. Caspersen valgt til ACM Europe Council

It-vests direktør, Michael E. Caspersen, er blevet valgt til ACM Europe Council for en fireårig periode fra 1. juli 2023 til 30. juni 2027. Rådet har ni medlemmer, der har til opgave at understøtte europæiske medlemmer af ACM (Association for Computing Machinery) og deres aktiviteter.

Michael E. Caspersens primære fokus i rådet bliver uddannelse, herunder især understøttelse af koalitionen Informatics for All, der arbejder for at udbrede undervisning i informatik i Europa.

ACM har i juli på sin hjemmeside lavet en præsentation af Michael E. Caspersen, der netop har modtaget årets ACM Karl V. Karlstrom Outstanding Educator Award.

It-vests direktør modtager international hæderspris

Michael E. Caspersen, direktør for It-vest og adjungeret professor ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet, modtager årets ”ACM Karl V. Karlstrom Outstanding Educator Award” fra Association for Computing Machinery.

Prisen gives til Michael E. Caspersen bl.a. for hans bidrag til forskning i datalogiundervisning og for hans arbejde på både nationalt og internationalt niveau for at fremme undervisning i informatik for alle.

Samtalerobotter og deres betydning for undervisning og uddannelse

Lyt til tre podcasts om samtalerobotter og deres betydning for undervisning og uddannelse i It-vests podcastserie ”Computational thinking – at tænke med maskiner”. Hør forskeres og praktikeres overvejelser om muligheder og udfordringer for både læring og bedømmelse og kom med ud i klasselokalet og mød elever, der har prøvet at bruge de nye værktøjer.

EU-Kommissionens anbefalinger vedr. digital uddannelse

Den 18. april 2023 har EU-Kommissionen offentliggjort sine to forslag til 'Council Recommendations' om digital uddannelse i EU:

Anbefalingerne er både ambitiøse og forholdsvis detaljerede og bygger bl.a. på en to-strenget strategi for informatik både som fag og i (andre) fag.

EU-Kommissionen skal i efteråret forhandle med det Europæiske Råd, der består af EU-medlemslandenes regeringschefer, om at tiltræde anbefalingerne. Sker det, vil der følge bilaterale forhandlinger med hvert medlemsland om, hvordan anbefalingerne kan implementeres, da uddannelse i EU-regi er et nationalt anliggende.

 

Syv mødesteder for informatikkens rolle i andre fag

It-vest har etableret syv særlige interessegrupper (SIG) med fokus på, hvordan computationelle metoder kan forny (undervisning i) fag.

Grupperne er åbne for undervisere, forskere og andre interesserede fra alle uddannelsesniveauer - grundskole, ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse og uanset deltagernes faglige afsæt.

I hver gruppe indgår et ledelsesteam bestående af dybt engagerede og kompetente personer fra både videregående uddannelse, ungdomsuddannelse og grundskole. Teamet står for at facilitere møderne i interessegrupperne.

De syv grupper er: Sprog, Samfundsfaglige og merkantile fag, Naturfag, Musiske-æstetiske fag, Matematik, Almene humanistiske fag og Agentbaseret modellering.
 

Michael E. Caspersen er ny formand for Informatics for All

It-vests direktør, Michael E. Caspersen, er 16. februar 2023 udnævnt til ny formand for Informatics for All.

Informatics for All er en koalition, der arbejder for inklusion af informatik som en fundamental kompetence i de europæiske landes uddannelsessystemer. Koalitionen blev dannet i 2018 og består i dag af de fire organisationer ACM Europe Council, CEPIS Education Committee, Informatics Europe og IFIP.

Michael E. Caspersen har hidtil siddet i Informatics for Alls styregruppe som repræsentant for organisationen Informatics Europe.

Informatics for All står bl.a. bag et rammeværk for, hvad børn og unge i Europa som minimum bør undervises i inden for informatik. Et rammeværk, som EU's informationsnetværk inden for uddannelse, Eurydice, har anvendt i sin analyse Informatics education at school in Europe, der er publiceret efteråret 2022.
 

Hvordan underviser man i programmering?

2. udgave af bogen Computer Science Education – Perspectives on Teaching and Learning in School er udkommet i februar 2023. Bogen er en lærebog til lærere, der skal undervise i programmering.

It-vests direktør, Michael E. Caspersen, der er ph.d. i datalogi med fokus på programmeringsundervisning, har bidraget til bogen med kapitlet Principles of Programming Education.

Danmark sætter retning i Europa, men halter selv bagefter

EU-kommissionens Eurydice-netværk har i rapporten "Informatics education at school in Europe" tegnet Europa-kortet over, hvilke muligheder børn og unge i 37 europæiske lande har for at få undervisning i informatik.

Eurydice baserer sin tilgang til faget på det Informatics Reference Framework for School, som Informatics for All-koalitionen har udarbejdet efter ønske fra EU-kommissionen, og som 1:1 matcher den danske model for informatik/teknologiforståelse i almen uddannelse.

I rapporten skiller Danmark sig imidlertid sammen med ganske få andre lande ud som de eneste, der ikke har noget tilbud om informatikundervisning i grundskolen. Eurydice angiver ganske vist, at et curriculum er på vej i Danmark, men det skyldes, at data er indsamlet, mens forsøget med teknologiforståelse i grundskolen var i gang. Nu er forsøget slut, og der er ikke truffet nogen beslutning om fagets fremtid. Dermed isoleres Danmark sammen med Albanien som de eneste af de 37 lande, der ikke har tilbud om informatik til grundskolens elever.

Informatikkonference 15.-16. november 2022

Ca. 120 deltagere deltog i Informatikkonferencen 2022 om informatikfaget i de danske gymnasier. Her kunne informatikundervisere høre oplæg om bl.a. kunstig intelligens, cybersikkerhed, digital etik, blockchain og meget andet. It-vests direktør, Michael E. Caspersen bidrog til programmet med en keynote om "Informatik i almen uddannelse - Danmark sætter retning i Europa, men hænger selv i bremsen".

Bag konferencen stod Aarhus Universitet, Københavns Universitet, It-lærerforeningen og It-vest. Oplev indtryk fra konferencen i denne video.

Arrangørerne forventer også at invitere til Informatikkonferencen 2023.
 

4. sæson i podcast-serie om at tænke med maskiner

4. sæson af podcast-serien Computational thinking – at tænke med maskiner er afsluttet i efteråret 2022.

I syv afsnit tager podcasten dig med til aktuelle workshops og konferencer om brug af computationelle kompetencer i forskning og uddannelse og om datadrevet ledelse. Du møder nogle af oplægsholderne og hører refleksioner fra deltagere. Hør blandt om automated writing og brug af kunstig intelligens inden for humaniora, og lyt til episoder fra konference, der gjorde status over undervisning i informatik i hele uddannelsessystemet fra grundskole til universiteter.

Webinarer om digitale kompetencer i curricula

Hvordan kan videregående uddannelser imødekomme arbejdsmarkedets behov for digitale kompetencer og udvikle forskningen gennem viden og kompetencer på det digitale felt? Hvilke krav stiller det til indholdet i de videregående uddannelser? 

Dette er emnet for en række webinarer, som Digital Curriculum-projektet og Centre for Educational Development ved Aarhus Universitet gennemfører i oktober og november 2022 og februar 2023.

Webinarerne henvender sig til studieledere, akademisk personale, uddannelsesudviklere og alle andre, der gerne vil vide mere om og dele ideer til og erfaringer med digitalisering af curricula i videregående uddannelser.
 

Rustet til fremtiden - fortabt eller forgyldt?

Kan Danmark sikre sig de kompetencer og den arbejdskraft, der skal til for at gribe de muligheder, som digitaliseringen tilbyder? Eller går udviklingen så stærkt, at befolkningen splittes i et digitalt A-hold og et B-hold?

ADD-projektets podcastserie Del og Like tuner i episode 8 ind på kompetencer og har inviteret It-vests direktør, Michael E. Caspersen, med i programmet sammen med Tradeshift grundlægger Mikkel Hippe Brun og konsulent Josefine Jack Eiby.
 

Konference om digitale modeller i humanistisk forskning

Mandag 3. oktober afholdte DIGHUMLAB, Aalborg Universitet og It-vest konferencen Digital models in humanities research.

På konferencen var der oplæg og diskussion ved en række danske og internationale forskere omkring digitale modellers rolle i humaniora og konsekvenserne heraf. Blandt oplægsholderne var bl.a. Andreas Roepstorff fra Aarhus Universitet, professor Timothy Tangherlini fra University of California, Berkeley, USA, og professor Sine Nørholm Just, Roskilde Universitet.

Program og præsentationer kan ses på konferencesiden.
 

Konferencen Computationelle kompetencer i uddannelse

19. maj 2022 deltog knap 400 undervisere, ledere, forskere og koordinatorer fra hele uddannelsessystemet i konferencen Computationelle kompetencer i uddannelse – informatikkens relation til andre fag, som It-vest gennemførte sammen med Center for Computational Thinking & Design ved Aarhus Universitet og Danske Science Gymnasier.

Formålet med konferencen var dels at belyse og diskutere det enorme potentiale, der åbnes for, hvis man mestrer informatikkens sprog, dels at diskutere, hvordan potentialet kan forløses. Materialet fra konferencen er tilgængeligt på konferencesitet.
 

Michael E. Caspersen udpeget som ’special adviser’ i EU

It-vests direktør Michael E. Caspersen er pr. 1. april 2022 udpeget som særlig rådgiver inden for digital uddannelse for ledende næstformand i EU-Kommissionen Margrethe Vestager.

Rollen som rådgiver gælder for en 1-årig periode og kan varetages ved siden af jobbet som direktør for It-vest

Dansk aftryk på europæisk forslag om informatik til alle

I marts 2022 har den europæiske koalition Informatics for All offentliggjort sit Informatics Reference Framework for School for at støtte udviklingen af informatik som en fundamental disciplin for det 21. århundrede.

It-vests direktør, Michael E. Caspersen, er formand for den arbejdsgruppe, der har udviklet rammeværket, der præsenteres ved et EU-arrangement i Bruxelles den 6. april 2022.


Denne side er senest redigeret 6. juli 2023.