Konference: Skab større diversitet i studentersammensætningen

Konferencen blev afholdt onsdag 24. februar 2021 via Zoom

Opsamling:

120 personer var tilmeldt konferencen "Skab større diversitet i studentersammensætningen", hvor fokus var på it-uddannelser, men hvor alle med interesse i at lytte med var velkomne.

Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling Peter Hummelgaard og adm. direktør for IT-Branchen Natasha Friis Saxberg åbnede konferencen.

Ministeren understregede vigtigheden af at arbejde med diversitet i studentersammensætningen på it-uddannelser. Vi får de bedste digitale løsninger, når de ikke kun er udviklet af det ene køn eller af de samme typer mennesker. 

Saxberg slog fast, at teknologi ikke er biased, men afslører vores bias. Ifølge hende bidrager en stor mangfoldighed i arbejdsstyrken til at mindske bias i digitale løsninger samtidig med en positiv effekt på bundlinjen. 

Michael E. Caspersen, direktør for It-vest, fremhævede, at It-vest-samarbejdet via projektet ”Forandring mod øget diversitet i de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser” har bidraget til øget diversitet inden for it-uddannelserne, ligesom diversitet er et centralt element i Future People, den fælles kampagne for universiteternes it-uddannelser.

Flere vigtige pointer fra konferencens tema ”Diversitet er ikke et quick-fix” var:

 • Fokus på diversitet frem for køn skaber rum til at inkludere (næsten) alle i løsninger.
 • Indsatser for større diversitet skal ikke være et add-on. Den eksisterende kommunikation og undervisning skal være inkluderende.
 • Større diversitet kræver samarbejde både horisontalt og vertikalt i en organisation.

Konferencen viste også gode eksempler på, hvordan man kan arbejde med konkrete tiltag, der øger diversiteten eksempelvis ved:

 • at give de studerende en større forståelse for forskelligheder og redskaber til respektfuldt samarbejde gennem person-/samarbejdsprofiler
 • at styrke studerendes tro på egne evner gennem kurser inden studiestart eller/og ved selektiv holdinddeling
 • skabelse af en klasseidentitet hos førsteårsstuderende gennem tydelige rammer. Det giver hurtigere den studerende en oplevelse af at høre til.

Konferencen blev afrundet med et oplæg af forsker Anne-Kathrin Peters fra Uppsala Universitet, der belyste det dilemma, at uddannelse ofte er ensrettende i skabelsen af faglig identitet.

 

Program for konferencen d. 24. februar

 • Åbning af konferencen v/

Tema: Øget diversitet er ikke et quickfix

 • Formål med og hovedresultater fra projektet "Forandring mod øget diversitet på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser"
  v/ Michael E. Caspersen, direktør for It-vest - samarbejdende universiteter
  Se slides (pdf) og video (YouTube) fra oplægget. 

Aalborg Universitets projekt "Flere kvinder i it" udsprang af et ønske om at få flere kvindelige studerende på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser på AAU, der har en skæv kønsfordeling. Det viste sig dog, at det interessante ikke kun er at skabe balance mellem kønnene. Det interessante er i det hele taget at skabe en større diversitet i studentergruppen. Der er nemlig langt flere ligheder mellem mænd og kvinder, end der er forskelle. Til gengæld er der en række normer, vaner og traditioner, der låser kulturer og strukturer fast i kendte mønstre.

Tema: Inkluderende onboarding og undervisning af studerende

 • Klasser frem for hold - giver det stærkere relationer og lavere frafald?
  v/ lektor Lone Borgersen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI), Syddansk Universitet
  Se slides (pdf) og video (YouTube) fra oplægget. 

Som led i MMMI's arbejde for bedre inklusion af alle typer studerende har MMMI testet nogle ændringer af rammerne for første studieår på civilingeniøruddannelsen i Software Engineering. Ændringerne har haft til hensigt at styrke klasseidentiteten – herunder relationerne, så den enkelte studerende skal forholde sig til færre studerende, og de studerende i forhold til tidligere år får en stærkere tilknytning til en faglig vejleder ved studiestart.

I løbet af de næste fem år skal centeret DIREC sætte fokus på at udbygge kapaciteten inden for forskning og uddannelse i digitale teknologier ved danske universiteter og medvirke til at tilfredsstille det store behov for højtuddannede it-specialister. Centeret vil som en del af sit virke have fokus på undervisningen i digitale teknologier på de danske universiteter herunder at adressere diversitet. Centeret vil starte en række udviklingsprojekter, der blandt andet vil arbejde med nye læringsteknologier, undervisningsmetoder, der understøtter diversitet, og bedre softwareinfrastruktur til undervisning i udvikling af digitale teknologier.

På diplomingeniøruddannelsen i Sundhedsteknologi har man over en årrække arbejdet med udvikle på at sammensætte de studerende i grupper baseret på samarbejdsprofilen Insights Discovery mhp. at skabe størst mulig diversitet i projektgrupper. Ligeledes har de studerende fået redskaber til at udnytte samarbejdet med andre persontyper, så der skabes synergi frem for konflikter.

 • Når studerendes forudsætninger for at studere er meget forskellige
  v/ professor Rolf Fagerberg, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet
  Se slides (pdf) og video (YouTube) fra oplægget. 

Erfaringer fra to indsatser for førsteårs studerende uden forudgående programmeringserfaring.

 • Identity perspectives for greater diversity in computing
  v/ forsker og underviser Anne-Kathrin Peters, IT Department, Uppsala Universitet, Sverige

  Anne-Kathrin Peters fortalte om sin forskning af identitetsskabelse blandt en gruppe af ”computer science studerende”. Hun stiller sig spørgsmålet: Is it: “Who do students become?” or is it rather: “Who are they allowed and encouraged to become?”
  Se slides (pdf) og video (YouTube) fra oplægget. 

 

Læs mere om konferencens oplægsholdere her. 

Slides og videoer fra konferencen

På denne side kan du se eller gense videoer og præsentationer af dagens oplæg. Du finder materialet under præsentationen af konferencens program. 

Oplægsholdere

Se præsentation af konferencens oplægsholdere.

Målgruppe

Konferencen henvendte sig til alle med interesse i at skabe øget diversitet i studentersammensætningen på videregående uddannelser.

Viden og erfaringer, der blev delt på konferencen, baserede sig primært på teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser.

Projektet "Diversitet gennem en inkluderende kultur"

It-vest og syv institutter på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet igangsatte i december 2018 projektet "Forandring mod øget diversitet på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser" med henblik på at tiltrække og fastholde en bredere målgruppe af studerende.

Projektet udsprang af et ønske om at få flere kvindelige studerende på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser, der ligesom omtrent halvdelen af alle videregående uddannelser i Danmark har en skæv kønsfordeling.

Projektet har imidlertid vist, at det er normer og kulturer, der skal arbejdes med, hvis man ønsker en mere divers studentergruppe. Derfor skiftede projektet navn til "Diversitet gennem en inkluderende kultur".

Konferencen 24. februar 2021 videregav erfaringer fra projektet.

Viden og erfaringer fra projektet er desuden samlet under temaet Diversitet her på It-vests hjemmeside.

Tema om diversitet

Sider under dette tema:

Diversitet

Rekruttering

Onboarding

Indsatser

Linksamling

- Materiale fra konference


Denne side er senest redigeret 24. juni 2022.