Onboarding

Herunder deler vi viden og erfaringer inden for området onboarding, som vi har gjort os gennem projektet ”Forandring mod øget diversitet på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser”.

I projektet arbejder It-vest og de tre vestdanske universiteter på at sikre en bred repræsentation af studerende på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser.

Vi har arbejdet med onboarding som tema frem for studiestart for at have fokus på at sikre, at de studerende integreres som en del af organisationen og kulturen.

Onboarding er derfor andet og mere end studiestartsaktiviteter, som oftest forstås som en række aktiviteter i nogle uger op til og efter studiestarten.

I arbejdet med onboarding har vi blandt andet været inspireret af:

At skabe et inkluderende læringsfællesskab

I arbejdet med diversitet og minoriteter kommer mobning og forskellige former for chikane ofte i fokus. Da vi startede arbejdet kunne vi ikke finde forskning i en dansk kontekst om inklusion, mobning og chikane blandt universitetsstuderende. Men både forskningen inden for arbejdsmiljø og inden for elevmiljø i folkeskoler viser, at ingen trives i et miljø, hvor mobning eller chikane forekommer. Miljøet fastholdes, fordi alle bidrager for at undgå at blive udsat for eksklusion.

I vores projekt har vi arbejdet med:

 • Psykolog Mille Mortensens forskning og konsulentarbejde om forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger og mobning
 • Forskningsgruppen eXbus’s (Aarhus Universitet) arbejde med mobning i folkeskolen

Vi kom frem til, at i arbejdet med diversitet og mangfoldighed er det hverken interessant at fokusere på krænkelser eller inklusion af én bestemt minoritet. Det interessante og konstruktive er skabelsen af et inkluderende fællesskab; at arbejde med den grundlæggende kultur.

Vigtige pointer fra litteraturen, netværkssamarbejdet og projektets analyser vedrørende onboarding af studerende:

 • Det største frafald sker i løbet af første studieår.
 • Ingen trives i et miljø, hvor der foregår mobning eller anden ekskluderende adfærd.
 • Kvaliteten af det sociale aspekt under studiestarten har betydning for frafaldet.
 • Dårlige studiestartsoplevelser giver større risiko for frafald.
 • Studie- og projektgrupper sammensat af underviserne er en hjælp til opbygning af relationer.
 • Kvindelige studerende på en mandsdomineret uddannelse har gavn af at være i gruppe med mindst én anden kvindelig studerende.
 • Når internationale studerende og studerende med anden etnisk baggrund end dansk fordeles ud i studie- og projektgrupper giver det dem bedre muligheder for at danne relationer til etnisk danske studerende.
 • De studerende, der ikke drikker alkohol, og dem, der drikker mest, er i højere tilbøjelige til at falde fra på de videregående uddannelser på første studieår.
 • Studerende, der ikke drikker alkohol under studiestarten, er dårligt socialt integrerede på studiet. Studenterbestemte aktiviteter har ofte alkohol som omdrejningspunkt og bliver en reproduktion af tidligere års studiestartsprogram, hvis ikke uddannelserne blander sig og som minimum udstikker klare rammer.
 • Aktiviteter med fokus på et fagligt eller socialt indhold, og hvor alkohol har en birolle eller udelades, vurderer de studerende som givende for opbygning af relationer,
 • En del studerende deltager ikke i studiestartsaktiviteter med mere end 100 deltagere, fordi det er overvældende.
 • Studerende på STEM-uddannelser har ofte svært ved at se meningen med uddannelserne på de første semestre, fordi man arbejder med nogle grundelementer, der kædes sammen på de senere semestre, hvilket udfordrer nogle typer studerende.
 • Undervisning i studieteknikker og gruppesamarbejde har positiv indvirkning på trivsel og læring.
 • Det har en positiv indflydelse på de studerendes gennemførsel at tro på egne evner. Det styrkes, når de overkommer svære udfordringer.
 • De første dumpede eksaminer kan påvirke de studerendes tro på at høre til på uddannelsen i en negativ retning.
 • Specialpædagogisk støtte skal søges på ny ved start på en videregående uddannelse, hvilket kommer bag på mange studerende, for hvem støtten er væsentlig for ikke at komme bagud i starten af uddannelsen.

Indsatser

Udvalgte indsatser, der arbejdes med på institutterne i projektet vedrørende onboarding af nye studerende:

 • Holdinddeling baseret på programmeringskompetencer og køn.
 • Gruppesammensætning på baggrund af persontype.
 • Klasseinddeling af større årgange for at skabe bedre udgangspunkt for netværksskabelse og tilknytning til uddannelsen.
 • Introfag, videoer m.m., der synliggør sammenhængen mellem fagene og ”virkelige” udfordringer samt sammenhængen fagene imellem.
 • Studieteknikker herunder samarbejde i studie- og projektgrupper.
 • Ændring af studiestartsaktiviteter med fokus på mindre alkohol og facilitering af mere nærvær.

Tema om diversitet

Sider under dette tema:

Diversitet

Rekruttering

- Onboarding

Linksamling

Materiale fra konference

Deltagere i diversitetsprojektet

Syddansk Universitet

 • Institut for Matematik og Datalogi
 • Mærsk McKinney Møller Instituttet

Aalborg Universitet

 • Institut for Datalogi
 • Institut for Elektroniske Systemer
 • Institut for Arkitektur og Medieteknologi

Aarhus Universitet

 • Institut for Datalogi
 • Ingeniørhøjskolen

It-vest - samarbejdende universitet


Denne side er senest redigeret 30. marts 2021.