Insights Discovery-profiler giver bedre forståelse for forskelligheder og bedre kommunikation mellem studerende

Resume

Facilitering af teamsamarbejde ved hjælp af personlighedstesten Insights Discovery har givet de studerende på sundhedsteknologi ved Aarhus Universitet (AU) en bedre forståelse for hinandens forskelligheder og et fælles sprog herfor. Det har styrket sammenholdet og bidrager derved til lavere frafald.

Udfordring

Som ingeniør vil man i erhvervslivet skulle arbejde sammen i teams. Uddannelsen i sundhedsteknologi på Aarhus Universitet stiller derfor krav til de studerende om at samarbejde i teams gennem uddannelsen.

Teamsamarbejde på universitet og i erhvervslivet adskiller sig fra gymnasium og grundskole, da den enkeltes præstation afhænger af teamets samarbejde. Det er således nødvendigt at lære de studerende, hvordan man kommunikerer sammen på en måde, så konflikter bruges konstruktivt frem for udvikler sig til eksklusion af en eller flere studerende, eller at hele gruppens arbejde kun udføres af enkelte.

Indsats

For at give de studerende et fælles sprog og forståelse af hinandens kommunikationsstil udfylder de studerende en personlighedstest, Insights Discovery, som er baseret på C. G. Jungs arbejde om præferencer.

De studerende præsenteres for de forskellige persontypekarakteristika, herefter laver de øvelser med udgangspunkt i testresultaterne. De studerende introduceres til en kobling mellem præferencerne og forskellige roller i et teamsamarbejde:

  • hvem er god i starten?
  • hvem har øje for den røde tråd?
  • hvem er god til detaljerne?
  • hvem sikrer, at de kommer i mål til tiden?

På uddannelsen har grupperne et vejlederteam, en procesvejleder med fokus på arbejdsprocessen herunder samarbejdet og personprofilerne, samt faglige vejledere med fokus på det faglige indhold i form af programmering og hardware. Procesvejlederne benytter personprofilerne løbende til at spørge ind til processen samt til at vejlede ved eventuelle uenigheder eller konflikter.

Anvendte ressourcer

  • Selve Discovery-testen koster et gebyr per studerende, der gennemfører den.
  • 3 dages uddannelse af en/flere undervisere i arbejdet med profilen (tid og uddannelsens kostpris).
  • På sundhedsteknologiuddannelsen anvendes en time på procesvejledning per gruppe studerende om ugen, heri indgår arbejdet med Insights personprofiler.

Virkning i relation til ressourcer

Virkningen af det samlede procesvejledningsarbejde set i forhold til anvendte ressourcer er høj både i forhold til mindskelse af frafald og til at give de studerende grundlæggende ingeniørkompetencer.

Uddannelsen planlægger derfor at fortsætte arbejdet.

Andre med lignende indsatser

  • Medialogiuddannelsen på Aalborg Universitet arbejder med personlighedstest.
  • Softwareingeniør-uddannelserne på Syddansk Universitet arbejder med teamrolletesten Belpin.

De studerendes vurdering

Den umiddelbare modtagelse hos de studerende er meget positiv. Arbejdet med profilerne kickstarter samtaler omkring teamwork, og hvorledes procesarbejdet indgår i et udviklingsforløb.

Senere får nogle en aha-oplevelse i samarbejde med virksomheder, der bruger samme personprofil. Her opdager de, at det letter samarbejdet, fordi de har et fælles sprog for noget, der ellers kan være svært at sætte ord på. De får derfor hurtigt en oplevelse af accept af forskelligheder.

Uddannelsens vurdering

Uddannelsen har anvendt redskabet i mange år og intensiveret det i 2020 for at sikre, at det medfører et sprog for menneskelig forskellighed og anvendes som et konfliktløsningsværktøj.

Som bonus har arbejdet givet underviserne en indsigt i, hvilke studerende de har, og givet dem mulighed for at vurdere, om undervisningen ”taler til” alle typer studerende eller flertallet.

Kontakt

Samuel Alberg Thrysøe,
lektor,

Institut for Elektro- og
Computerteknologi,

Aarhus Universitet

Beskrivelse udarbejdet februar 2021.


Denne side er senest redigeret 19. december 2022.