Konference om computationelle kompetencer i uddannelse

– informatikkens relation til andre fag

På denne side kan du læse mere om konferencens oplæg og oplægsholdere. 

Oplæg og oplægsholdere

Velkomst og introduktion

Marianne Graves Petersen er lektor på Institut for Datalogi og vicecenterleder for Center for Computational Thinking and Design (CCTD) ved Aarhus Universitet. Marianne har som projektleder været involveret i to af de større projekter, som CCTD har været involveret i, støttet af hhv. Region Midtjylland og Villum Fonden.

 

Lisbeth Knudsen er strategidirektør i Tænketanken Mandag Morgen samt projektejer på og leder af Outreach-delen af VELUX og VILLUM fondenes store projekt Algoritmer, Data og Demokrati (ADD-projektet), som udføres i en kombination af et forskningskonsortium og Tænketanken Mandag Morgen.

 

Computationelle kompetencer i uddannelse

Dybe digitale kompetencer er på vej ind i uddannelse på alle niveauer, og vi har efterhånden erkendt, at det ikke længere er et tilvalg, men et grundvilkår for uddannelse – et fundamentalt grundvilkår på niveau med dansk og matematik.
Digitaliseringen vil transformere vores liv og samfund på måder, som er langt uden for vores forestillingsevne. Både for demokratisk at kunne styre den digitale udvikling og samtidig at drage maksimal fordel heraf er det afgørende, at uddannelsessystemet på alle niveauer bidrager til at sikre udvikling af dybe digitale kompetencer – både som fag og uddannelser og i fag og uddannelser.
I Danmark er vi godt på vej – og vi inspirerer endda omverdenen – men vi mangler at tage nogle afgørende skridt.

Michael E. Caspersen er direktør for It-vest – samarbejdende universiteter og adjungeret professor ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet. En af tre kerneopgaver i It-vests strategi er “Informatik i alle uddannelser” (informatik bredt forstået som relevante digitale kompetencer). Michael har gennem de seneste godt 13 år været centralt involveret i at udvikle informatikfaglighed til almen uddannelse i Danmark, og han er centralt involveret i dette arbejde på europæisk plan.

 

Revolution i hovedet – de langsigtede perspektiver i computational thinking

Our success as a species rests not on our running speed, thick hide or acute sense of smell, but on our ability to communicate. We communicate through symbols – you did not drag a lion to the campfire to present the concept of ‘lion’. We seem to have an unbounded ability to invent new systems of symbols. They could be called languages or more precisely (and boringly) modes of expression. In this talk I will argue that IT opens the door to a profoundly new mode of expression. The novelty of what we here call computational thinking is on par with writing and mathematics. Through anecdotal evidence from previous revolutions I try to sketch the enormity of the revolution facing us and end with a modest proposal to improve the chances of (net) success for our journey.

Poul Toft Frederiksen is Program Manager for Research and Learning at the Poul Due Jensen Foundation/Grundfos Foundation. He holds a PhD from the Technical University of Denmark and has spent the major part of his career at Grundfos.
He has been a member of the Independent Research Fund Denmark | Technology and Production for five years and is currently chairperson of the Council on Technology and Society at the Danish Academy of the Technical Sciences.

Computational literacy as a driver for disciplinary renewal

Computing – using computers to solve problems – is changing the practice of the natural sciences, humanities, and social sciences. However, most educational content does not yet reflect this change and the use of computing is currently sparsely integrated into educational curriculums.
This poses an exciting opportunity to rethink the contents of our educations and to integrate the use of computing as a natural component in the various disciplinary subjects. This opens for teaching students computational literacy and allowing them to develop computing as a natural part of their professional skill-set and identity.
We provide examples of how the integration of computing into science education programs has changed both the content and the form of the education. In particular, we will focus on how it provides students with opportunities to pursue realistic problems through authentic workflows, to participate in research early in their education, and to develop computational literacy through computational essays.
We provide examples of how similar principles can be integrated in social science, such as economics, and the humanities.

Anders Malthe-Sørenssen is a professor of physics at the Department of Physics, University of Oslo with a PhD from the University of Oslo. He has extensive experience in research and educational leadership and innovation. 
In 2016 he established a cross-disciplinary research group combining physics, computational science, AI and neuroscience together with neuroscientist Marianne Fyhn, and from 2016 he is the director for a Center for Excellence in Education called Center for Computing in Science Education.
He is a prize-winning educator and one of the first seven excellent teaching practitioners at the University of Oslo. 

Computational thinking i gymnasiefag: visioner og resultater fra et 4-årigt udviklingsforløb

CTiMNAT er et udviklingsprojekt, hvor der arbejdes med, hvordan computational thinking (CT) og modellering kan inddrages i gymnasiets eksisterende faglige undervisning, så eleverne på den ene side lærer CT, mens de arbejder med faget, og på den anden side udnytter CT til at udforske faget på nye måder og i nye retninger. Cirka 150 undervisere fra over 50 forskellige gymnasieskoler har deltaget i projektet gennem de seneste fire år. I oplægget præsenteres foreløbige forskningsresultater fra projektet, og der gives konkrete eksempler på CT-undervisningsaktiviteter udviklet i projektet af medvirkende danske gymnasielærere.

Jonas Ørbæk Hansen, projektleder på Computational Thinking i Matematik, Naturfag og Samfundsfag. Kandidat og ph.d. i nanoscience. Underviser i fysik og kemi på Silkeborg Gymnasium.

Frode Peulicke, coach på computational thinking i matematik, naturfag og samfundsfag. Civilingeniør i teknisk fysik, specielt anvendt matematik. Gymnasielærer i matematik, fysik og datalogi. Underviser på Gefion Gymnasium. 

Line Have Musaeus, forskningsleder på Computational Thinking i Matematik, Naturfag og Samfundsfag. Ph.d. i computational thinking. Har været gymnasielærer i 15 år. Nu ansat på Center for Computational Thinking & Design, Aarhus Universitet.

Computermodeller og teknologiforståelse – computationelle kompetencer i grundskolen

I foråret 2022 gennemføres pilotprojektet Engineering, computermodeller og teknologiforståelse, som skal bidrage med ny didaktisk viden om, hvordan kompetenceområdet computationel tankegang kan udvikles gennem problembaseret undervisning i grundskolens STEM-fag.
Med eksempler fra de konkrete undervisningsforløb, som projektet udvikler til praksisafprøvning på 8. klassetrin, vil jeg i oplægget tydeliggøre, hvilke læringspotentialer øgede computationelle kompetencer hos elever forventes at have i grundskolens eksisterende fag samt komme med perspektiver på, hvorfor en funktionel integration af teknologiforståelse som fx computationel tankegang ind i grundskolens eksisterende fag kun kan ske meningsfyldt, såfremt digital teknologiforståelse gøres til et obligatorisk fag i skolen.

Mads Joakim Sørensen, Engineer the Future, Projektleder bl.a. på ”Engineering, computermodeller og teknologiforståelse”. Har gennem sit tidligere virke som læringskonsulent (2013-2020) hos BUVM i naturfag og teknologiforståelse været involveret i både læreplansudvikling og didaktikprojekter inden for begge fagligheder på nationalt plan.

 

Digital teknologi i gymnasiet: fremtidens faglighed og dannelse

Den digitale teknologi er af så afgørende betydning for vores samfund, at digital teknologiforståelse nødvendigvis må medtænkes i gymnasiernes fremtidige praksis – i såvel fagligheden som i dannelsesbegrebet. Det vil på sigt betyde ændringer af både de faglige læreplaner, gymnasiebekendtgørelsen og givetvis også fagsammensætningen. Oplægget vil med afsæt i Danske Gymnasiers digitale strategi fra 2021 give et oprids af baggrunden for både de foreslåede ændringer og argumenterne bag.

Martin Ingemann er rektor på Egaa Gymnasium, medlem af Danske Gymnasiers digitaliseringsudvalg og medlem af aftagerpanelet for Datalogi, Aarhus Universitet. Egaa Gymnasium har været operatør på flere af de projekter, som Region Midtjylland har støttet gennem de seneste 5-6 år.

 

Digitalt kompetente kandidater

Den hastige digitale udvikling fordrer, at også universiteterne bidrager til at tilpasse uddannelser til en digital tidsalder. Universiteterne skal både bidrage til at samfundets behov for it-specialister dækkes og sørge for, at alle dimittender besidder fagligt relevante digitale kompetencer. Det er vigtigt, at digitaliseringen bliver en integreret del af fagenes udvikling og ikke lægges ”udenpå” faget med en potentiel risiko for at tage fokus fra kernefagligheden.
Oplægget vil give et bud på, hvordan Aarhus Universitet arbejder strategisk på at give alle vores kandidater tidssvarende digitale kompetencer.

Berit Eika er prorektor for Aarhus Universitet med særligt ansvar for uddannelsesområdet. Hun er blandt andet optaget af at ruste de studerende til fremtidens arbejdsmarked og af at fremme det sammenhængende uddannelsessystem. Som prorektor har hun fokus på at sikre kvalitet i universitetets uddannelser. Berit Eika er formand for universitetets tværgående udvalg for uddannelse (link) og næstformand i Danske Universiteters Uddannelsespolitiske Udvalg.

Paneldebat: Hvordan realiserer vi potentialet – lokalt og i fællesskab?

Hanne Roed er medlem af regionsrådet for Region Midtjylland valgt for Radikale Venstre og udpeget til forretningsrådet som 1. næstformand. Region Midtjylland har bl.a. gennem Den Midtjyske Teknologipagt støttet et par af de gymnasieprojekter, der har været gennemført de seneste fem år.  Hanne Roed er også medlem af bestyrelsen for VIA University College.

 

 

 

Jens Joel er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og bl.a. partiets undervisningsordfører samt medlem af både Børne- og Undervisningsudvalget og Uddannelses- og Forskningsudvalget.


Denne side er senest redigeret 10. februar 2022.