Vedtægter

It-vest drives på grundlag af vedtægter godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

De gældende vedtægter trådte i kraft 1. januar 2009.

Vedtægter for It-vest

Grundlag

§ 1 
It-vest (It universitetssamarbejde Vest) er et forpligtende uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og It-brancheforeningen. It-vest modtager et særligt finansieringstilskud i henhold til akt 181 af 12. maj 1999 i overensstemmelse med anbefalingerne i rapporten ”Styrkelse af it-forskning og it-uddannelse” af oktober 1998, afgivet af et udvalg nedsat af Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet.

Formål

§ 2
It-vests formål er at bidrage til styrkelse af it-uddannelserne og it-forskningen i Danmark, herunder:

  1. at tage initiativ til, at der bliver udviklet og udbudt nye it-uddannelser
  2. at etablere et samarbejde mellem universiteterne, erhvervslivet og andre aftagere om uddannelse og forskning på it-området
  3. at foretage en fælles markedsføring af it-uddannelserne og it-forskningen i Vestdanmark såvel for cand.it uddannelserne som for øvrige it-uddannelser på de tre vestdanske universiteter
  4. at sikre at forsknings-, uddannelses- og udviklingsindsatsen styrker samarbejde mellem eksisterende uddannelses- og forskningsmiljøer og i særlig grad på de deltagende universiteter
  5. at tage initiativer, der kan fremme udnyttelsen af it-mediet som et pædagogisk og praktisk element i undervisningen
  6. at arbejde for, at der sker en fortsat forøgelse af optaget til uddannelserne og gennemførelsesprocenten for studerende på uddannelserne.

Organisation og ledelse

§ 3 
It-vests organisation består af en styregruppe, en direktør og et sekretariat.

Styregruppen

§ 4 
Til at sætte fælles mål og medvirke til at koordinere ledelsen af It-vest aktiviteter nedsættes en styregruppe, som består af syv medlemmer. Fire medlemmer, der skal repræsentere erhvervslivet og andre aftagere, herunder it-erhvervet, udpeges i fællesskab af de tre deltagende universiteter. Tre repræsentanter for universiteterne udpeges således: Ét medlem udpeges af og repræsenterer rektor for Aalborg Universitet, ét medlem udpeges af og repræsenterer rektor for Aarhus Universitet, ét medlem udpeges af og repræsenterer rektor for Syddansk Universitet. 

Medlemmerne af styregruppen udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan finde sted. 

Såfremt et medlem udtræder af styregruppen inden udløbet af funktionsperioden udpeges et nyt medlem for en periode på 4 år efter ovenstående regler.

Stk. 2 
Medlemmer, der repræsenterer erhvervslivet og andre aftagere, kan modtage honorar efter statens regler om særskilt vederlag.

Stk. 3
Styregruppen påser, at formålet med It-vest opfyldes og udarbejder forslag til rektorerne vedrørende de overordnede principper for It-vest aktiviteterne, herunder retningslinjer for fordeling af It-vest midler, og rammer for daglig ledelse og organisering af It-vest aktiviteter og udbud af uddannelser under It-vest. 
Styregruppen indgår aftaler med rektorerne, som sikrer at It-vests ledelsesstruktur udnytter universiteternes ordinære ledelsesstruktur, hvor det er hensigtsmæssigt, og at de It-vest støttede aktiviteter opnår synergi med universiteternes øvrige aktiviteter, samt at It-vests aktiviteter er i overensstemmelse med bevillingsforudsætningerne. 

Styregruppen udarbejder en årlig beretning til rektorerne over It-vest aktiviteterne.

Stk. 4
Styregruppen kan nedsætte rådgivende udvalg.

Stk. 5
Styregruppen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. Indstilling om ændringer af vedtægten kræver enstemmighed. I øvrigt træffes styregruppens beslutninger ved simpel stemmeflerhed, men således at formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. Der optages referat af styregruppens beslutninger. Der afholdes møder i styregruppen normalt 4 gange årligt. I øvrigt fastsætter styregruppen selv sin forretningsorden, herunder regler for mødeindkaldelser og eventuel skriftlig votering.

Formand

§ 5 
Styregruppen vælger en formand for en fireårig periode blandt de medlemmer, der repræsenterer IT Industrien.

Stk. 2 
Formanden varetager, på rektorernes vegne og efter delegation fra disse, den overordnede ledelse af It-vest. Formanden har under ansvar over for rektorerne det overordnede ansvar for forvaltning af de midler, der er bevilget It-vest til styrkelse af it-forskning og it-uddannelser.

Stk. 3 
Formanden tegner styregruppen.

Direktør

§ 6
Til at bistå styregruppen med udførelse af dens opgaver og varetage den daglige ledelse af It-vest ansættes en direktør. 

Direktøren ansættes i fællesskab af rektorerne for de deltagende universiteter efter indstilling fra styregruppen.

Sekretariat

§ 7 
Aarhus Universitet varetager sekretariatsopgaverne for It-vest, herunder udarbejdelse af regnskab.

Stk. 2
Aarhus Universitet er ansvarlig for bevillingsafregning og regnskabsmæssige forklaringer for It-vest og for årsrapportering af de aktiviteter, der ikke er henlagt til andre deltagende universiteter.

Stk. 3
Regnskab for It-vest revideres af samme revisor, som er valgt til at revidere regnskabet for Aarhus Universitet.

De deltagende universiteters ansvar

§ 8 
Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet har legalitetskontrollen for de It-vest aktiviteter, der er placeret på deres egne institutioner. Aktiviteterne indgår i disse institutioners årsrapport.

Ikrafttræden og ændring af vedtægter

§ 9
Vedtægten har virkning fra 1. januar 2009.

Stk. 2
Ændring af vedtægten godkendes af de deltagende universiteter efter indstilling fra styregruppen.

Stk. 3
Et universitet kan udtræde af It-vest med et varsel på 1 år.

Stk. 4
It-vest kan ophøre med sine aktiviteter, hvis det besluttes af de involverede universiteter.


Denne side er senest redigeret 2. februar 2022.