Konference: Skab større diversitet i studentersammensætningen

Onsdag 24. februar 2021 kl. 12.00-15.30 - Online via Zoom

På konferencen vil vi dele viden og erfaringer fra projektet "Forandring mod øget diversitet på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser", der er gennemført af Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i samarbejde med It-vest.

Fokus vil være på it-uddannelser, men alle, der kunne have en interesse i at lytte med, er velkomne.

Sammensætning af sparring i konferencens breakoutrooms vil tage højde for, om du har interesse specifikt inden for it-uddannelser, eller du har en mere generel interesse inden for emnet øget diversitet.

Beskrivelse og inspiration fra projektet finder du på temasiderne om Diversitetsprojektet.

Program

 • Åbning af konferencen v/

Tema: Øget diversitet er ikke et quickfix

 • Formål med og hovedresultater fra projektet "Forandring mod øget diversitet på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser"
  v/ Michael E. Caspersen, direktør for It-vest - samarbejdende universiteter
 • Da "Kvinder i it" blev til "Diversitet i it"
  v/ projektleder Stine Printzlau Vester, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet (AAU)

Aalborg Universitets projekt "Flere kvinder i it" udsprang af et ønske om at få flere kvindelige studerende på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser på AAU, der har en skæv kønsfordeling. Det viste sig dog, at det interessante ikke kun er at skabe balance mellem kønnene. Det interessante er i det hele taget at skabe en større diversitet i studentergruppen. Der er nemlig langt flere ligheder mellem mænd og kvinder, end der er forskelle. Til gengæld er der en række normer, vaner og traditioner, der låser kulturer og strukturer fast i kendte mønstre.

Tema: Inkluderende onboarding og undervisning af studerende

 • Klasser frem for hold - giver det stærkere relationer og lavere frafald?
  v/ lektor Lone Borgersen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI), Syddansk Universitet

Som led i MMMI's arbejde for bedre inklusion af alle typer studerende har MMMI testet nogle ændringer af rammerne for første studieår på civilingeniøruddannelsen i Software Engineering. Ændringerne har haft til hensigt at styrke klasseidentiteten – herunder relationerne, så den enkelte studerende skal forholde sig til færre studerende, og de studerende i forhold til tidligere år får en stærkere tilknytning til en faglig vejleder ved studiestart.

 • DIREC - indsats for øget diversitet
  v/ professor Mikkel Baun Kjærgaard, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI), Syddansk Universitet

I løbet af de næste fem år skal centeret DIREC sætte fokus på at udbygge kapaciteten inden for forskning og uddannelse i digitale teknologier ved danske universiteter og medvirke til at tilfredsstille det store behov for højtuddannede it-specialister. Centeret vil som en del af sit virke have fokus på undervisningen i digitale teknologier på de danske universiteter herunder at adressere diversitet. Centeret vil starte en række udviklingsprojekter, der blandt andet vil arbejde med nye læringsteknologier, undervisningsmetoder, der understøtter diversitet, og bedre softwareinfrastruktur til undervisning i udvikling af digitale teknologier.

 • Samarbejdsprofilen og teams’ betydning for bred fastholdelse
  v/ lektor, ph.d. Samuel Alberg Thrysøe, Elektronik og Computerteknologi, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

På diplomingeniøruddannelsen i Sundhedsteknologi har man over en årrække arbejdet med udvikle på at sammensætte de studerende i grupper baseret på Samarbejdsprofilen Insights Discovery mhp. at skabe størst mulig diversitet i projektgrupper. Ligeledes har de studerende fået redskaber til at udnytte samarbejdet med andre persontyper, så der skabes synergi frem for konflikter.

 • Når studerendes forudsætninger for at studere er meget forskellige
  v/ professor Rolf Fagerberg, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet

Erfaringer fra to indsatser for førsteårs studerende uden forudgående programmeringserfaring.

 • Identity perspectives for greater diversity in computing
  v/ forsker og underviser Anne-Kathrin Peters, IT Department, Uppsala Universitet, Sverige

Præsentation af oplægget følger.

Afslutning

 • v/ Michael E. Caspersen, direktør for It-vest - samarbejdende universiteter

Målgruppe

Konferencen henvender sig til alle med interesse i at skabe øget diversitet i studentersammensætningen på videregående uddannelser.

Viden og erfaringer, der deles på konferencen, baserer sig primært på teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser.

Tilmelding

Tilmelding til konferencen

Senest 18. februar 2021.

Konferencen gennemføres online via Zoom. Tilmeldte får tilsendt link dagen før konferencen.

Det er gratis at deltage.

Præsentation af oplægsholdere

Da "Kvinder i it" blev til "Diversitet i it"

v/ projektleder Stine Printzlau Vester, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet (AAU)

Stine Printzlau Vester er cand.mag. og har i 6 år arbejdet med en lang række kommunikationsopgaver på AAU. Hun blev ansat som projektleder for Flere Kvinder i IT, men har gennem sit arbejde fundet vejen til at ændre ikke blot projektets navn til ”Diversitet i It”, men også indholdet.

Klasser frem for hold - giver det stærkere relationer og lavere frafald?

v/ lektor Lone Borgersen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI), Syddansk Universitet

Lone Borgersen er lektor ved Mærsk Mc-kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Lone er semesterkoordinator for første studieår på civilingeniøruddannelsen i Software Engineering og diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi. Lone har haft en væsentlig rolle i udviklingen af uddannelserne. Pædagogisk har hun en helhedsorientering og et fokus på tværfaglighed. Hun interesserer sig især for aktiverende undervisning og aktiv læring.

DIREC og diversitet

v/ professor Mikkel Baun Kjærgaard, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI), Syddansk Universitet

Mikkel Baun Kjærgaard er professor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Mikkel er ligeledes uddannelsesleder for civilingeniøruddannelsen i Software Engineering og diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi. Mikkel arbejder dedikeret med udvikling af uddannelserne og indgår i flere tværinstitutionelle samarbejder herom bl.a. DIREC og projekt "Forandring mod øget diversitet på de teknisk -naturvidenskabelige it-uddannelser".

Samarbejdsprofilen og teams’ betydning for bred fastholdelse

v/ lektor, ph.d. Samuel Alberg Thrysøe, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Elektronik og Computerteknologi

Samuel Alberg Thrysøe har læst medicin og efterfølgende cand.scient.med. efterfulgt af ph.d. inden for numeriske simulationer af blodflow i halspulsårerne til forbedret prædiktion af stroke-risiko på MR-centret, Aarhus Universitetshospital. Han har de seneste 8 år undervist på ingeniøruddannelsen i Sundhedsteknologi på Aarhus Universitet inden for emner som databehandling, evidensvurdering, udvikling af medicinsk udstyr og medicinske 3D prints.

Når studerendes forudsætninger for at studere er meget forskellige

v/ professor Rolf Fagerberg, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet

Rolf Fagerberg er professor i datalogi, og hans speciale er algoritmer og datastrukturer. Udover forskning og undervisning er Rolf Fagerberg optaget af at udvikle SDU’s datalogiuddannelse og at tiltrække unge mennesker til uddannelsen. Via dette arbejde har han gennemført initiativer rettet mod de læringsmæssige udfordringer, som opstår på grund af stor variation i programmeringserfaring blandt de studerende, der starter på datalogiuddannelsen.

Identity perspectives for greater diversity in computing

v/ forsker og underviser Anne-Kathrin Peters, IT Department, Uppsala Universitet, Sverige

Anne-Kathrin Peters has a PhD in computer science with specialisation in computer science education. She is a member of the Computing Education Research Group (UpCERG) and she is the coordinator of the climate change leadership initiative at Uppsala University. Her research interests and experiences include diversity, equity, and gender in computing, sustainability education, as well as identities, norms, and values and their transformation in computing education and beyond.

Projektet "Forandring mod øget diversitet på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser"

It-vest og syv institutter på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet har siden starten af 2019 arbejdet på at tiltrække og fastholde en bredere målgruppe af studerende.

Viden og erfaringer fra projektet "Forandring mod øget diversitet på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser" er samlet under temaet Diversitet her på It-vests hjemmeside.

Projektet udsprang af et ønske om at få flere kvindelige studerende på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser, der ligesom omtrent halvdelen af alle videregående uddannelser i Danmark har en skæv kønsfordeling.

Men projektet har vist, at det er normer og kulturer, der skal arbejdes med, hvis man ønsker en mere divers studentergruppe.

Konferencen 24. februar 2021 videregiver erfaringer fra projektet.

Tema om diversitet

Sider under dette tema:

Diversitet

Rekruttering

Onboarding

Linksamling


Denne side er senest redigeret 20. januar 2021.